سامانه ارتباط سازندگان و تامین کنندگان با شرکت ملی نفت ایران
    ورود

کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی نفت ایران

درپي تصميمات متخذه در جلسه 294 شوراي محترم معاونين وزارت نفت مورخ 20/9/85 در خصوص يكسان سازي منابع توليد كننده وتامين كننده اقلام مورد نياز وزارت نفت، و ارتباط تنگاتنگ بين شرکتهاي اصلي و فرعي تابعه جهت يكسان سازي اطلاعات در خصوص شناسايي منابع جديد و ايجاد بانك اطلاعات سازندگان و تامين كنندگان واحد ، کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی نفت ایران با حضور نمايندگان تام الاختيار معاونين محترم وزير در چهار شرکت اصلي و شرکت پشتيباني ساخت و تهيه کالاي نفت تهران ( به عنوان مجري طرح ايجاد منابع واحد در وزارت نفت) از تاريخ 25/11/85 تشکيل گرديد.کليه تصميمات متخذه در کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی نفت ایران وزارت نفت توسط وزير محترم نفت جهت اجرا به كليه شركت هاي اصلي و فرعي تابعه ابلاغ مي گردد.

تركيب اعضاء

اعضاء اصلي کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی نفت ایران متشكل از 10 نفر با تركيب زير مي باشند : دو نفر نماينده تام الاختيار از هر يك از چهار شرکت اصلي وزارت نفت (شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران وشركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران) که توسط معاونين محترم وزير و مديران عامل چهار شرکت اصلي تعيين و معرفي ميگردند بعلاوه دو نفر نماينده تام الاختيار از طرف شرکت پشتيباني ساخت و تهيه کالاي نفت تهران واعضاء مدعو(بدون حق راي) شامل يک نماينده از انجمن سازندگان تجهيزات نفت و يك نماينده از انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي مي باشند.

اهم اهداف کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی نفت ایران

  • يكپارچه نمودن منابع توليد كننده وتامين كننده اقلام مورد نياز صنعت نفت
  • ايجاد تارنماي بانک اطلاعات منابع با تعريف سطوح دسترسي
  • رتبه بندي و تعيين حداقل امتياز براي دعوت از شرکتها به مناقصات جزء ، متوسط و عمده به تفکيک حد معاملات (پس از تعيين و تصويب شاخصها و امتيازات مربوطه از سوي مراجع ذيصلاح)
  • بررسي مستمر ومداوم شرکتها و ارزيابي سيستماتيك آنها بصورت دوره اي و تاييد نهايي جهت ورود به فهرست منابع مشترك وزارت نفت
  • تهيه فهرست بلند مناقصه گران صلاحيت دار که بر اساس معيارهاي از پيش تعيين شده، ارزيابي صلاحيت گرديده اند
  • تدوين آيين نامه چگونگي ورود و خروج ( ممنوع المعامله نمودن شركتها) منابع در فهرست بلند مناقصه گران صلاحيت دار.
  • توسعه و بروز رساني مستمر اطلاعات تارنماي منابع مشترك وزارت نفت با توجه به لازم الاجراء بودن استفاده از آن براي کليه شرکتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت.